فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 7 اسفند 1402

شماره ٤٠٤: صنما آن خط مشکین که فراز آوردی

صـنمـا آن خـط مشـکـین کـه فـراز آوردیبـر گل از غـالیه گویی که طـراز آوردیگرچـه خـوبـسـت بـه گرد رخ تـو زلف درازخـط بـسی خـوبـتـر از زلف دراز آوردیگر ن…

صـنمـا آن خـط مشـکـین کـه فـراز آوردیبـر گل از غـالیه گویی که طـراز آوردی
گرچـه خـوبـسـت بـه گرد رخ تـو زلف درازخـط بـسی خـوبـتـر از زلف دراز آوردی
گر نیازست رهی را بـه خـط خوب تـو بـازتـو رهی را بـه خـط خویش نیاز آوردی
قبله ای ساختی از غالیه بر سیم سپیدتـا بـدان قـبـله بـتـان را بـه نماز آوردی
پـیش خلق از جهت شعبـده و بـلعجـبـینرگـس بـلـعـجـب شـعـبـده بـاز آوردی
چـند گـویی کـه دلـت پـیش تـو بـاز آوردماین سخن بیهده و هزل و مجاز آوردی
دلم افروخـتـه بـود از طرب و شـادی و نازتـو دلی سوخـتـه از گرم و گداز آوردی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج