فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 11 اسفند 1402

سیدعلی اکرمیان

تصویر تست
سیدعلی اکرمیان متولد1358 شهر : بم

شبِ آرامش چشمت. ترانه
نگاهت می کنم باهر بهانه

بغل واکن مرا در خود رها کن
نوازش کن تنم را  .عاشقانه

خیابان درتب و تاب قدم هات
هوس دارد برقصد .دخترانه

پرستودر شبستان نگاهت
به سردارد هوای آشیانه

پریشان کن همه آرامشم را
بکش شب های یلدارابه شانه

شب مهتاب وچشمان تو زیبا
ومن می ترسم ازخواب شبانه

 دوباره باتوام تاکودکی ها
دوباره . بازباران. با ترانه

متولد 58 اهل شهرستان بم