فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 11 اسفند 1402

در مدح سیف الحق محمد منصور

ای رفــیــقــان دوش مــا را در ســرایـی ســور بــودرفتم آنجا گر چه راهی صعب و شب دیجور بوددیــــدم انــــدر راه زی درگــــاه آن شــــاه بــــتــــانهر…

ای رفــیــقــان دوش مــا را در ســرایـی ســور بــودرفتم آنجا گر چه راهی صعب و شب دیجور بود
دیــــدم انــــدر راه زی درگــــاه آن شــــاه بــــتــــانهر چـه اندر کـل عـالم عـاشـقـی مسـتـور بـود
از چــراغ و شــمـع کــس را یـاد نـامــد زان ســبــبکــز جــمــال خــوب رویــان نــور انــدر نــور بــود
کــس نــثــاری کــرد نــتـــوانــســت انــدر خــورد اوزان کـه اشـک عـاشـقـانـش لـولـو مـنـثـور بــود
بــوی خــوش نآمـد بــه کـار انـدر ســراسـر کـوی اوزان کـه خــاک کـوی او از عــنـبــر و کـافـور بــود
فــرش مـیـدانـش ز رخــســار و لــب مـیـخــوارگــانتـکـیـه گـاه عـاشـقـانـش دیـده هـای حـور بــود
جــویــبـــارش را بـــه جــای آب مــیــدیــدم شــرابزیر هـر شـاخـی هـزاران عـاشـق مـخـمـور بـود
ای بــســا مـذکـور عـالـم کـو بــدو در نـنـگـریـســتای بـسـا درویـش دل ریشـا کـه او مـذکـور بـود
هـر کــه از وی بــود تــرســان او بــدو نـزدیـک شــدو آنـکـه از گـسـتـاخـیـش نـزدیـک تـر او دور بـود
صـد هزاران همـچـو مـوسـی خـیره بـود انـدر رهشزان کـه هر سـنگی در آن ره بـر مثـال طـور بـود
هــرکــرا تـــوقــیــع دادنــد از جـــمــال و از جـــلــال«لـن تـرانـی » بـر سـر تـوقـیع آن مـنـشـور بـود
هـای هـای عــاشــقــان بــا هـوی هـوی صــادقـانکـس ندانسـتـی کـه ماتـم بـود آن یا سـور بـود
مـــر مـــرا ره داد دربـــان دیــگـــران را مـــنــع کـــردزان که نام من رهی در عـاشـقی مشـهور بـود
چون در آن شب شخص روحم نزد آن حضرت رسیدصـورت هسـتـی ندیدم نقـش مـن مـقـهور بـود
مصـحـفـی دیدم گرفـتـه آن بـت اندر دسـت راسـتخـط آن از هسـت مـا وز نفـی لـامـسـطـور بـود
چــون در آن مـصـحـف نـظـر کـردم سـراسـر خـط آنرمـزهـای مـجــلـس مـحــمـدبــن مـنـصـور بــود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج