فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 7 اسفند 1402

در تغیر روزگار و انتقال مملکت

شـنـیـدم کـه در مـصـر مـیری اجـلسـپــه تــاخـت بــر روزگـارش اجــلجــمـالــش بــرفــت از رخ دل فــروزچـو خـور زرد شـد بـس نمـاند ز روزگـزیـدنـد فــرزا…

شـنـیـدم کـه در مـصـر مـیری اجـلسـپــه تــاخـت بــر روزگـارش اجــل
جــمـالــش بــرفــت از رخ دل فــروزچـو خـور زرد شـد بـس نمـاند ز روز
گـزیـدنـد فــرزانـگــان دســت فــوتکــه در طــب نـدیـدنـد داروی مــوت
هـمـه تـخـت و مـلـکـی پـذیرد زوالبــجــز مــلــک فــرمــانــده لــایــزال
چو نزدیک شد روز عمرش به شبشــنـیـدنـد مـی گـفــت در زیـر لـب
کـه در مصـر چـون من عـزیزی نبـودچـو حـاصـل همین بـود چـیزی نبـود
جــهـان گـرد کـردم نـخـوردم بــرشبــرفـتـم چـو بــیـچـارگـان از سـرش
پـسندیده رایی که بـخشید و خوردجـهـان از پـی خـویشـتـن گـرد کـرد
در این کـوش تـا بـا تـو مـاند مـقـیمکه هرچ از تو ماند دریغ است و بیم
کـند خـواجـه بـر بـسـتـر جـان گـدازیـکـی دســت کــوتــاه و دیـگـر دراز
در آن دم تـو را می نماید بـه دستکه دهشت زبـانش ز گفتن بـبست
که دستـی بـه جـود و کرم کن درازدگـر دسـت کـوتـه کـن از ظـلم و آز
کنونت که دست است خاری بـکندگر کی بـرآری تـو دسـت از کفـن؟
بـتـابـد بـسـی مـاه و پـروین و هـورکــه ســر بــر نـداری ز بــالـیـن گـور

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج