فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 7 اسفند 1402

خود پرستی مکن ار زانکه خدا می طلبی

خود پـرستی مکن ار زانکه خدا می طلبـیدر فـنا محـو شـو ار ملک بـقـا می طـلبـیخـــبـــر از درد نـــداری و دوا مـــی جـــوئیاثــر از رنـج نـدیـدی و شـفـا …

خود پـرستی مکن ار زانکه خدا می طلبـیدر فـنا محـو شـو ار ملک بـقـا می طـلبـی
خـــبـــر از درد نـــداری و دوا مـــی جـــوئیاثــر از رنـج نـدیـدی و شـفـا مـی طـلـبــی
سـاکن دیری و از کعبـه نشان می پـرسیدر خـرابــات مـغـانـی و خـدا مـی طـلـبــی
کـارت از چـین سـر زلف بـتـان در گرهسـتوین عجبتر که از آن مشک ختا می طلبی
اگـر از ســرو قـدان مـهـر طــمـع مـی داریاز بــن زهـر گـیـا مـهـر گـیـاه مـی طـلـبـی
خــبــر از انــده یـعــقــوب نـداری و مــقــیـمبـوی پـیراهن یوسـف ز صـبـا مـی طـلـبـی
کـی دل مـرده ات از بــاد صـبــا زنـده شـودنـفـس عـیسـوی از بـاد هـوا مـی طـلـبـی
دردی درد کـش ار زانـکـه دوا مـی خـواهیبـاده صـاف خـور ار زانکه صـفا می طـلبـی
خیز خواجو که در این گوشه نوا نتوان یافتبـسـپـاهان رو اگـر زانـکـه نوا مـی طـلـبـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج