فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 7 اسفند 1402

حکایت صبر مردان بر جفا

شنیدم که در خـاک وخـش از مهانیـکــی بــود در کــنـج خــلـوت نـهـانمجـرد بـه معـنی نه عـارف بـه دلـقکه بیرون کند دست حاجت بـه خلقســعــادت گـشــاده دری…

شنیدم که در خـاک وخـش از مهانیـکــی بــود در کــنـج خــلـوت نـهـان
مجـرد بـه معـنی نه عـارف بـه دلـقکه بیرون کند دست حاجت بـه خلق
ســعــادت گـشــاده دری ســوی اودر از دیــگــران بــســتــه بــر روی او
زبــان آوری بــی خــرد سـعـی کـردز شـوخـی بـه بـد گـفـتـن نـیـکـمـرد
که زنهار از این مکـر و دسـتـان و ریوبـجـای سـلیمان نشـسـتـن چـو دیو
دمـادم بــشـویـنـد چـون گـربـه رویطـمـع کـرده در صـید مـوشـان کـوی
ریـاضــت کـش از بــهـر نـام و غــرورکـه طــبــل تــهـی را رود بــانـگ دور
همی گفـت و خـلقی بـر او انجـمنبــرایـشــان تــفــرج کـنـان مـرد و زن
شـنیدم که بـگریسـت دانای وخـشکه یارب مراین شخص را توبه بخش
وگـر راسـت گـفـت ای خـداوند پـاکمــرا تــوبــه ده تــا نــگــردم هـلــاک
پــسـنـد آمـد از عـیـب جـوی خـودمکــه مـعــلـوم مـن کــرد خــوی بــدم
گـر آنی کـه دشـمـنـت گـوید، مـرنجوگـر نـیـسـتـی، گـو بـرو بــاد سـنـج
اگـر ابـلـهی مـشـک را گـنده گـفـتتـو مـجـموع بـاش او پـراگـنده گـفـت
وگـر مـی رود در پــیـاز ایـن سـخــنچـنین اسـت گـو گـنده مغـزی مکـن
نـگــیـرد خــردمـنـد روشــن ضــمـیـرزبـان بـنـد دشـمـن ز هـنـگـامـه گـیر
نـه آیـیـن عـقـل اســت و رای خــردکــه دانـا فــریـب مـشــعــبــد خــورد
پس کار خویش آنکه عاقل نشستزبــان بــدانـدیـش بـر خـود بــبـسـت
تـو نـیـکـو روش بـاش تـا بـد سـگـالنـیـابــد بـه نـقـص تـو گـفـتـن مـجـال
چــو دشـوار آمـد ز دشـمـن سـخـننگـر تـا چـه عـیبـت گـرفـت آن مکـن
جـز آن کـس نـدانـم نـکـو گـوی مـنکـه روشـن کـنـد بـر مـن آهـوی مـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج