فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 11 اسفند 1402

حکایت در معنی نظر مردان در خود به حقارت

جــوانـی خــردمـنـد پــاکــیـزه بــومز دریــا بـــرآمـــد بـــه در بـــنـــد رومدر او فـضـل دیـدنـد و فـقـر و تـمـیزنـهـادنـد رخـتــش بــه جـایـی عـزی…

جــوانـی خــردمـنـد پــاکــیـزه بــومز دریــا بـــرآمـــد بـــه در بـــنـــد روم
در او فـضـل دیـدنـد و فـقـر و تـمـیزنـهـادنـد رخـتــش بــه جـایـی عـزیـز
مـه عـابــدان گـفـت روزی بــه مـردکه خـاشاک مسجـد بـیفشان و گرد
همان کاین سخن مرد رهرو شنیدبـرون رفت و بـازش نشان کس ندید
بــر آن حـمـل کـردنـد یـاران و پــیـرکــه پــروای خــدمـت نـدارد فــقــیـر
دگـر روز خــادم گـرفــتــش بــه راهکـه نـاخــوب کــردی بــه رأی تــبــاه
نـدانسـتـی ای کـودک خـودپـسـندکه مردان ز خدمت بـه جـایی رسند
گرستـن گرفت از سر صدق و سوزکــه ای یــار جـــان پـــرور دلــفـــروز
نه گرد اندر آن بـقعه دیدم نه خـاکمـن آلــوده بــودم در آن جــای پــاک
گــرفــتــم قــدم لـاجــرم بــاز پــسکه پاکیزه به مسجد از خاک و خس
طـریقت جـز این نیسـت درویش راکــه افــگــنـده دارد تــن خــویـش را
بــلــنــدیـت بــایـد تــواضــع گــزیـنکـه آن بـام را نیسـت سـلم جـز این

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج