فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 7 آذر 1402

حکایت

ز تـــــاج مــــلــــک زاده ای در مــــلــــاخشــبــی لـعــلـی افــتــاد در ســنـگـلـاخپــدر گــفــتــش انــدر شــب تــیـره رنـگچه دانی که گوهر کدام ا…

ز تـــــاج مــــلــــک زاده ای در مــــلــــاخشــبــی لـعــلـی افــتــاد در ســنـگـلـاخ
پــدر گــفــتــش انــدر شــب تــیـره رنـگچه دانی که گوهر کدام است و سنگ؟
هـمــه ســنــگــهـا پــاس دار ای پــســرکــه لـعــل از مـیـانـش نـبــاشــد بــه در
در اوبـــاش، پـــاکـــان شـــوریــده رنـــگهـمـان جـای تـاریک و لـعـلـنـد و سـنـگ
چــو پــاکـیـزه نـفـســان و صـاحــبــدلـانبــر آمــیــخــتــســتــنــد بــا جــاهــلــان
بــه رغــبــت بــکـش بــار هـر جــاهـلـیکـه افـتــی بــه سـر وقـت صـاحـبــدلـی
کسی را که با دوستی سرخوش استنبـینی که چون بـار دشمن کش است؟
بــدرد چــو گــل جــامــه از دســت خــارکـه خـون در دل افـتــاده خـنـدد چــو نـار
غــم جـــمــلــه خـــور در هــوای یــکــیمـــراعـــات صـــد کـــن بــــرای یـــکـــی
کـسـی را کـه نـزدیک ظـنـت بـد اوسـتچـه دانی که صاحب ولایت خود اوست؟
***
در مـعــرفــت بــر کـســانـی اســت بــازکــه درهـاســت بــر روی ایـشــان فــراز
بـسـا تـلـخ عـیـشـان و تـلـخـی چـشـانکــه آیــنــد در حـــلــه دامــن کـــشـــان
بـبـوسـی گـرت عـقـل و تـدبـیـر هـسـتمـــلـــک زاده را در نـــواخـــانــه دســـت
کــه روزی بـــرون آیــد از شـــهــر بـــنــدبــلـنـدیـت بــخــشــد چــو گــردد بــلـنـد
مــســوزان درخـــت گــل انــدر خـــریــفکـــه در نــوبـــهــارت نــمــایــد ظـــریــف

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج