فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 11 اسفند 1402

حکایت

یـکـی مـرد درویـش در خـاک کـیـشنکو گفت بـا همسر زشت خویشچو دست قضا زشت رویت سرشتمـینـدای گـلـگـونه بـر روی زشـتکه حـاصـل کند نیکـبـخـتـی بـه زور؟به سر…

یـکـی مـرد درویـش در خـاک کـیـشنکو گفت بـا همسر زشت خویش
چو دست قضا زشت رویت سرشتمـینـدای گـلـگـونه بـر روی زشـت
که حـاصـل کند نیکـبـخـتـی بـه زور؟به سرمه که بینا کند چشم کور؟
نـــیـــایــد نـــکـــوکـــار از بـــدرگـــانمحـال اسـت دوزندگی از سـگـان
هـمـه فــیـلــســوفــان یـونـان و رومنـدانـنـد کــرد انـگـبــیـن از ز قــوم
ز وحــشـی نـیـایـد کـه مـردم شــودبـه سعی اندر او تربـیت گم شود
تـــوان پـــاک کـــردن ز زنـــگ آیــنــهولــیـکــن نـیـایـد ز ســنــگ آیـنــه
بـه کـوشـش نروید گـل از شـاخ بـیدنه زنگی بـه گرما بـه گردد سپـید
چــو رد مـی نـگـردد خــدنـگ قــضــاسـپـر نیسـت مربـنده را جـز رضـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج