فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 7 اسفند 1402

حکایت

طــریـقــت شــنــاســان ثــابــت قــدمبـه خـلـوت نشـسـتـند چـندی بـه همیـکـی زان مـیـان غــیـبــت آغــاز کــرددر ذکـــر بــــیـــچــــاره ای بــــاز ک…

طــریـقــت شــنــاســان ثــابــت قــدمبـه خـلـوت نشـسـتـند چـندی بـه هم
یـکـی زان مـیـان غــیـبــت آغــاز کــرددر ذکـــر بــــیـــچــــاره ای بــــاز کـــرد
کـسـی گـفـتـش ای یار شـوریده رنگتــو هـرگـز غــزا کــرده ای در فــرنـگ؟
بــگـفـت از پــس چــار دیـوار خــویـشهـمـه عــمـر نـنـهـاده ام پــای پــیـش
چـنـیـن گـفـت درویـش صـادق نـفـسنـدیدم چـنـین بـخـت بـرگـشـتـه کـس
کـه کـافـر ز پـیکـارش ایمـن نشـسـتمـســلـمـان ز جــور زبــانـش نـرســت
***
چــه خــوش گـفــت دیـوانـه مـرغــزیحـدیـثــی کـز او لـب بــه دنـدان گـزی
مــن ار نــام مــردم بـــزشــتــی بـــرمنــگـــویــم بـــجـــز غـــیــبـــت مــادرم
کــــه دانــــنــــد پــــروردگــــان خــــردکـه طـاعـت هـمـان بـه کـه مـادر بــرد
رفـیقـی کـه غـایب شـد ای نـیک نـامدو چـیـزسـت از او بــر رفـیـقـان حـرام
یکـی آن کـه مالـش بـه بـاطـل خـورنددوم آن کـه نـامـش بـه غـیـبــت بـرنـد
هـر آن کــو بــرد نــام مــردم بــه عــارتـــو خــیــر خــود از وی تـــوقــع مــدار
کــه انــدر قــفــای تــو گــویـد هـمــانکـه پـیـش تـو گـفـت از پـس مـردمـان
کسی پیش من در جهان عاقل استکه مشغول خود وز جهان غافل است

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج