فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 7 اسفند 1402

حکایت

فـقیهی بـر افـتـاده مسـتـی گذشـتبـه مـسـتـوری خـویش مـغـرور گـشـتز نــخــوت بــر او الــتــفــاتــی نـکــردجـــوان ســـر بـــرآورد کـــای پـــیــرمــد…

فـقیهی بـر افـتـاده مسـتـی گذشـتبـه مـسـتـوری خـویش مـغـرور گـشـت
ز نــخــوت بــر او الــتــفــاتــی نـکــردجـــوان ســـر بـــرآورد کـــای پـــیــرمــد
تـکـبــر مـکـن چـون بــه نـعـمـت دریکــه مـحــرومـی آیـد ز مـســتــکــبــری
یـکـی را کـه در بــنـد بـیـنـی مـخـنـدمــبــادا کــه نـاگــه درافــتــی بــه بــنـد
نـه آخــر در امـکـان تــقـدیـر هـســتکه فردا چـو من بـاشی افتـاده مست؟
تـو را آسمان خط بـه مسجـد نبـشتمـزن طــعـنـه بــر دیـگـری در کـنـشــت
بـبـند ای مسلمان به شکرانه دستکــه زنــار مــغ بــر مــیـانــت نــبــســت
نه خود می رود هر که جویان اوستبه عنفش کشان می برد لطف دوست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج