فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 11 اسفند 1402

برآمد ماهم از میدان سواره

بــرآمـد مــاهـم از مـیـدان ســوارهز عـــنــبـــر طـــوق و از زر کـــرده یــارهگــرفـــتـــه از مــیــان مــاکــنــاریولــی مــا غـــرقــه خـــون بـــ…

بــرآمـد مــاهـم از مـیـدان ســوارهز عـــنــبـــر طـــوق و از زر کـــرده یــاره
گــرفـــتـــه از مــیــان مــاکــنــاریولــی مــا غـــرقــه خـــون بـــر کــنــاره
شـود در گـردن جــانـم سـلـاسـلخـــیـــال زلـــف او شـــبــــهـــای تـــاره
بــرویـم گـر بــخــنـدد چــرخ گـویـدمــگــر در روز مــی بــیـنــیــم ســتــاره
چو در خاکم نهند از گوشه چشمکــنـم در گـوشــه چــشــمـش نـظــاره
تـعـالـی الـلـه چـنـان زیبـا نـگـاریبرش چون سیم و دل چون سنگ خاره
چـو در طـرف کـمـر بـنـد تـو بـینـمز چــشــم مــن بــیـفــتــد لــعــل پــاره
وضو سازم بـه آب چشم و هر دمکــنــم بـــرخــاک کــویــت اســتــخــاره
اگر عـشـقـت بـریزد خـون خـواجـوبــجــز بــیــچــارگــی بـــا او چــه چــاره

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج