فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 7 اسفند 1402

اگر تو عشق نبازی بعمر خویش چه نازی

اگر تو عشق نبازی بعمر خویش چه نازیکه کار زنده دلان عشق بـازی است نه بازیمـرا بـجـور رقـیبـان مـران ز کـوی حـبـیبـاندرون کـعـبـه چـه بـاک از مخـالفـان …

اگر تو عشق نبازی بعمر خویش چه نازیکه کار زنده دلان عشق بـازی است نه بازی
مـرا بـجـور رقـیبـان مـران ز کـوی حـبـیبـاندرون کـعـبـه چـه بـاک از مخـالفـان حـجـازی
میان حـلـقـه رندان مـگـو ز تـوبـه و تـقـویبـیان عشق حـقیقی مجـو ز عشق مجـازی
مـکـن مـلـامـت رامین اگـر مـلـازم ویسـیمـبــاش مـنـکــر مـحــمـود اگــر مـقــر ایـازی
بـمیر بـر سـر کویش گرت بـود سـر کویشکه پیش اهل حقیقت شهید باشی و غازی
کنند گوشه نشینان کنج خـلوت چـشـممهـزار مـیـخـی مـژگـان بــخـون دیـده نـمـازی
بـه تیرگی و درازی شبی چو دوش ندیدماگـر چــه زلـف تــو از دوش بــگــذرد بــدرازی
مـتــاب روی ز مـهـر ار چـه آفـتــاب مـنـیـربـحـسن خـویش مناز ار چـه در تـنعم و نازی
بـزیر پـای تـو خـواجـو اگـر چـه مـور بـمیردتــرا خــبـــر نــبـــود بـــر فــراز ابـــرش تــازی
اگـر چـه بـلـبـل بـاغ مـحـبـتـسـت ولـیکـنمـگـس چـگـونه کـند پـیش بـاز دعـوی بـازی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج