فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 12 اسفند 1402

ايهام تضاد

 

عنوان آرايه: ايهام تضاد:

 توصيف آرايه:

هر گاه دو لفظ از جمله‌اى، نه در معنى مورد نظر گوينده، بلكه در معنى ديگر متضاد

باشند آن را ايهام تضاد نامند. مانند سخت و سست در بيت زير:

 

 

بيا كه قصر امل سخت سست‌بنياد است   بيار باده كه بنياد عمر بر باد است

 

كه سخت در معنى مورد نظر گوينده كه« بسيار» باشد با سست، تضاد ندارد ولى در

معنى ديگر با آن متضاد است.

ديده ناديده به اقبال تو ايمان آورد   مرحبا اى به چنين لطف خدا ارزانى

 

كلمۀ ديده، مورد نظر است كه نه در معنى مقصود يعنى چشم، بلكه در معنى

غير مقصود با ناديده، متضاد است.