فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

رباعی

رباعی یکی دیگز از قالب های شعر کهن فارسی است که درشاعر می توان از شاعران قدیم و شاعران معاصر در این قالب اشعاری را خواند