فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 15 اسفند 1402

هنگام سحر،صفورا نیرّی

هنگام سحر

 

زنبور عسل

هنگام سحر
زنبور عسل
گل را از شادی
می كند بغل

با مهربانی
دانه شبنم
بیدار میكند
گلها را كم كم

شیره گل،در
كاسه بلور
صبحانه ای خوب
برای زنبور

با بال زرّین
می پرد هر سو
عسل می سازد
درون كندو

خانه اش دارد
هزاران اتاق
هرگوشه آن
تمیز و براّق

هر صبح روشن
در فصل بهار
می بینی او را
گرم كار و كار

سلام میكند:
ویزوویزوویز
صبح تو بخیر
زنبور عزیز!

شاعر : صفورا نیرّی