فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

یا من الیک میلی قف ساعة قبیلی

یـا مـن الـیـک مـیـلـی قـف ســاعـت قـبــیـلـیبـالـدمـع بـل ذیلـی هذا نصـیب لـیلـیهر شب که بـاده نوشم وز تـاب سینه جـوشمتـا صبـحـدم خـروشم هذا نصیب لیل…

یـا مـن الـیـک مـیـلـی قـف ســاعـت قـبــیـلـیبـالـدمـع بـل ذیلـی هذا نصـیب لـیلـی
هر شب که بـاده نوشم وز تـاب سینه جـوشمتـا صبـحـدم خـروشم هذا نصیب لیلی
از اشـــگ دل گــدازم پـــیــدا شـــدســـت رازملیکن چه چاره سازم هذا نصیب لیلی
از بــنـد بــاز کـن خـو وزو دوسـت کـام دل جــوزلفـش بـگیر و میگـو هذا نصـیب لیلی
هر شب به جست و جویش گردم بگرد کویشگـریم در آرزویـش هـذا نـصـیـب لـیلـی
بـــلــبــل ز شــاخــســاران بـــا نــالــه هــزارانگـوید بـنـوبـهـاران هـذا نـصـیـب لـیلـی
تـا روز از دل و جـان چـون بــلـبـل سـحـر خـوانگویم دعای سـلطان هذا نصـیب لیلی
خـواجـو مـگـو فـسـانـه در کـش مـی شـبــانـهبـر گـوی این تـرانه هذا نـصـیب لـیلـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج