فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

یا ملولا عن سلامی انت فی الدنیا مرامی

یا مـلـولـا عـن سـلـامـی انت فـی الـدنیا مـرامیکـلـمـا اعـرضـت عـنـی زدت شـوقـا فـی غـرامـیگـر چـه مه در عـالـم آرائی ز گـیتـی بـر سـر آمدکـی تـوانـد …

یا مـلـولـا عـن سـلـامـی انت فـی الـدنیا مـرامیکـلـمـا اعـرضـت عـنـی زدت شـوقـا فـی غـرامـی
گـر چـه مه در عـالـم آرائی ز گـیتـی بـر سـر آمدکـی تـوانـد شـد مـقـابــل بــا رخـت از نـاتـمـامـی
طـوطی دسـتـانسـرا شـد مطـرب از بـلبـل نوائیمطرب بـسـتـانسرا شد طوطی از شیرین کلامی
پــخـتــه ئی کـوتــا بــگـویـد واعـظ افـسـرده دلـراکی ندیده دود از آتـش تـرک گرمی کن که خامی
صید گیسوئی نگشتـی زان سبـب ایمن ز قیدیدانــه خــالــی نــدیــدی لــاجـــرم فــارغ ز دامــی
درس تقوی چند خوانی خاصه بر مستان عاشقوز فـضـیلـت چـند گـویی خـاصـه بـا رندان عـامـی
گـر بـه بـدنـامـی بـرآیـد نـام مـا نـنـگـی نـبــاشـدزانـکـه بـدنـامـی درین ره نـیسـت الـا نیک نـامـی
عـارض بـین خـورده خـون لـاله در بـسـتـانفـروزیقامتش بین برده دست از نارون در خوش خرامی
تــاجــداری نـیـســت الـا بــر در خــوبــان گــدائیپـادشـاهی نـیسـت الـا پـیش مـهرویان غـلـامـی
ســاکـن دیـر مـغــانـرا از مـلـامـت غــم نـبــاشــدزانکـه در بـیت الـحـرام انـدیشـه نـبـود از حـرامـی
بـت پـرستـان صورتش را سجده می آرند و شایدگـر کـند خـواجـو بـمـعـنی آن جـمـاعـت را امـامی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج