فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

یاران شـــــــــراب نــــــــاب برایم بیاورید ( عباس خوش عمل کاشانی )

درخواست

عباس خوش عمل کاشانی

یاران شـــــــــراب نــــــــاب برایم بیاورید

همـــــــراه آن کبــــــــــــــــــاب برایم بیاورید

گیــــــرم شـــــــراب خدمتتان نیست ، لااقل

یک بشکـــــــــــه فاضــــــلاب برایم بیاورید

تا چهره پوشم از همه حتی ز چشم خویش

روبنـــــــــــــده و نقــــــــــاب برایم بیاورید

حالا که دیگ رحمتتان گشتـــه باژگــــــون

یک بـــــــادیــــــه عـــــــذاب برایم بیاورید

ای دوستان رفتـــــه به حج زان دیار نور

سوغــــــات ، کشک ســـاب برایم بیاورید

آزادی ارچه نیست میسّــــر بـــــرایتــــان

میـــــــدان انقـــــــــــــــلاب برایم بیاورید

تا بر سبیــــل داعــــــش ملعون کنم نثار

ادرار شیـــــــخ و شــــاب برایم بیاورید

رایـــــانه ام ز قطره ی آبی شهید شـــد

لــــپ تــــــاپ ضـــــدّ آب برایم بیاورید

تا حالتم دگــــر شـود و خنده ســر کنم

طنز «ابـــــوتــــــراب*» برایم بیاورید

اینترنتی اگر به شمـــا دست داده است

از نــــــوع پــــرشتـــاب برایم بیاورید

از پشم میش و موی بز و پرّ مـاکیان

یکدست رختخــــــواب بـــرایم بیاورید

آبـــــــاد تا کنم همه جا را به جز دلم

یک کلّــــه ی خــــــراب برایم بیاورید

تا وارهم از این همه ادبـــــار زندگی

لطفا کمـــــی طنـــــــاب برایمبیاورید.

_________________

*مقصود استاد «ابوتراب جلی» طنزپرداز فقید و پیشکسوت است.

(در مصراع اول هم به تلمیح اشاره به استاد «ابوالقاسم حالت» شده است.)