فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 اردیبهشت 1403

یاد باد آنکه دلم را مدد جان بودی

یــاد بـــاد آنــکـــه دلــم را مــدد جـــان بـــودیدرد دلــســوز مــرا مــایــه درمــان بــودیبــرخ خــوش نـظــر و عــارض بــســتــان افـروزرشـک بـرگ…

یــاد بـــاد آنــکـــه دلــم را مــدد جـــان بـــودیدرد دلــســوز مــرا مــایــه درمــان بــودی
بــرخ خــوش نـظــر و عــارض بــســتــان افـروزرشـک بـرگ سـمن و لـالـه نعـمـان بـودی
بــخــط ســبــز و سـر زلـف سـیـاه و لـب لـعـلخضر و ظلمت و سرچـشمه حیوان بـودی
پـای سـرو از قـد رعـنـای تـو در گـل مـی رفـتخـاصه آنوقت که بـرطرف گلسـتـان بـودی
همـچـو پـروانه دلـم سـوخـتـه عـشـق تـو بـودزانکه در تیره شبم شمع شبـستان بودی
در هـوای تــو چـو بــلـبــل زدمـی نـعـره شـوقکـه بــگـلـزار لـطـافـت گـل خـنـدان بـودی
جــــان بآواز دلــــاویــــز تـــــو دادم بـــــر بـــــادکه بـوقت سحرم مرغ خوش الحان بـودی
بــا تــو پــرداخــتــه بــودم دل حــیـران لــیـکــنخــانـه پــرداز مـن بــیـدل حــیـران بــودی
همچو خواجو سر و سامان من از دست برفتزانکه در قصد من بی سر و سامان بودی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج