فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

یاد باد آنکه بروی تو نظر بود مرا

یـاد بــاد آنـکـه بــروی تـو نـظـر بــود مـرارخ و زلفت عوض شام و سحـر بـود مرایاد بـاد آنکـه ز نـظـاره رویت همـه شـبدر مــه چــارده تــا روز نــظــر ب…

یـاد بــاد آنـکـه بــروی تـو نـظـر بــود مـرارخ و زلفت عوض شام و سحـر بـود مرا
یاد بـاد آنکـه ز نـظـاره رویت همـه شـبدر مــه چــارده تــا روز نــظــر بــود مــرا
یاد بـاد آنکه ز رخسار تـو هر صبـحـدمیافـق دیـده پـر از شـعـلـه خـور بــود مـرا
یاد باد آنکه ز چشم خوش و لعل لب تونقل مجلس همه بـادام و شکر بـود مرا
یاد بـاد آنکه ز روی تـو و عکس می نابدیده پر شعشعه شمس و قمر بود مرا
یـاد بــاد آنـکـه گـرم زهـره گـفـتـار نـبـودآخـر از حـال تــو هـر روز خـبــر بــود مـرا
یاد بـاد آنکه چـو من عـزم سـفر میکردمبـر میان دست تو هر لحظه کمر بود مرا
یـاد بــاد آنـکـه بـرون آمـده بـودی بـوداعوز سـر کـوی تـو آهنـگ سـفـر بـود مـرا
یاد بـاد آنکه چـو خـواجـو ز لب و دندانتدر دهان شـکـر و در دیده گـهر بـود مـرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج