فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

گهم رانی و گه دشنام خوانی

گـهم رانی و گـه دشـنـام خـوانیتــو دانـی گـر بــخــوانـی ور بــرانـیمـن از عـالـم بــرون از آســتــانـتنـمـی دانـم دری بــاقــی تــو دانـیچه بـاشد گر …

گـهم رانی و گـه دشـنـام خـوانیتــو دانـی گـر بــخــوانـی ور بــرانـی
مـن از عـالـم بــرون از آســتــانـتنـمـی دانـم دری بــاقــی تــو دانـی
چه بـاشد گر غریبـی را بـپـرسیچـه خـیزد گـر اسـیـری را بـخـوانـی
ز بـس کـز نالـه من در فـغـانسـتکـــنــد کـــوه گـــرانــم دل گــرانــی
چو من دور از تو بر آتش نشستمتو می خواهی که بر خاکم نشانی
بــزد راهـم ســمــاع ارغــنــونــیبــــبـــرد آبـــم شـــراب ارغـــوانـــی
بـیـا تـا بــا جـوانـان بـاده نـوشـیـمکــه بــر بـــادســت دوران جــوانــی
زهـی رویـت گـل بــاغ بـهـشـتـیخــط ســبــزت مــثــال آســمــانــی
تـرا سـرو روان گـفـتـن روا نیسـتکــه از ســر تــا قــدم عــیـن روانـی
چـو نام شـکرت گفتـم خـرد گفتنـدیـدم کـس بـدین شـیرین زبـانـی
خـضر گر چـشمه نوشـت بـدیدیبـشـسـتـی دسـت از آب زنـدگـانی
بـهر سو گو مرو چـشم تـو زانرویکــه بــر مــردم فــتــد از نــاتــوانــی
بــیـاد لـعـل در پــاش تــو خـواجــوکـنـد گـاه سـخـن گـوهـر فـشـانـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج