فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

گل سوری دگر بجلوه گری

گــل ســوری دگــر بـــجــلــوه گــریمی کـند صـید بـلـبـل سـحـریبـــطــراوت ســمــن رخــان چـــمــنمـی بـرند آب لـالـه بـرگ طـریبــوی گــیـســوی یـار م…

گــل ســوری دگــر بـــجــلــوه گــریمی کـند صـید بـلـبـل سـحـری
بـــطــراوت ســمــن رخــان چـــمــنمـی بـرند آب لـالـه بـرگ طـری
بــوی گــیـســوی یـار مــی شــنــومیـا نـســیـم بــنـفـشـه طـبــری
گـــل بـــســـتـــان فـــروز دم نــزنـــدپـیش رخـسار او ز خوش نظری
بـر درش بـسکه دوسـت می خـوانمدوست می خواندم بکبک دری
چـون نـویـسـم حـدیـث لـعـل لـبــشقـصـب جـامه ام شـود شـکری
پیش چشمش حدیث نرگس مستبــود آهـو و عـیـن بــی بــصـری
مــردم چـــشــمــم افــکــنــد بـــر زردمــبــدم لــعــل پــاره جــگــری
روزم از شــب نـمــی شــود روشــنبــی رخ و زلـف او ز بــیـخـبــری
دیــو در اعـــتـــقـــاد مـــن آنــســـتکـه مـرا مـنـع مـی کـنـد ز پـری
عــمـر خــواجــو بــزخــم تــیـر فــراقگشـت دور از جـمال او سـپـری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج