فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

گل به تماشای چمن می رود

گـل بــه تــمـاشـای چـمـن مـی رودباد به گلگشت سمن می رودآینه گـشـتـه سـت ز عـکـس سـمنآب کـه در زیر سـمـن مـی روددوش شـنیدم کـه بـه هر مجـلسـیاز دهن غن…

گـل بــه تــمـاشـای چـمـن مـی رودباد به گلگشت سمن می رود
آینه گـشـتـه سـت ز عـکـس سـمنآب کـه در زیر سـمـن مـی رود
دوش شـنیدم کـه بـه هر مجـلسـیاز دهن غنچـه سخـن می رود
وقــــت بــــهـــار آمـــد و ایـــام گـــلآه کــه یـار از بــر مـن مـی رود
راحـت روح اسـت رخـش، چـون کنمروح دل و راحــت تــن مـی رود
عهد شکسته ست و به هنگام صبرآن صـنم عـهد شـکـن می رود
خــسـرو دلـسـوخــتــه را در غـمـشعـمـر در اندوه و حـزن می رود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج