فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

گل آمد و ویرانه ی ما گلشن از اوست/ قاسم شکوهی

گل آمد و ویرانه ی ما گلشن از اوست/ قاسم شکوهی

گل آمد و ویرانه ی ما گلشن از اوست
ماه آمد و کاشانه ی ما روشن از اوست

من با پدرم قول و قراری دارم

جان باختن از من است و دل بردن از اوست