گفتم که بساط سفره ماتم باشد 
زخم و عطش ودوکاسه ی غم باشد
شاید که برای من عطشان غریب 
این سفره ی نذری محرم باشد