فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

گفتم کبوترجان بیا،محمود کیانوش

 گفتم کبوترجان بیا

 گفتم کبوترجان بیا

این بال‌ها را باز کن

در آسمان نیلگون

پرواز کن، پرواز کن

تا دست را بر هم زدم

او بال‌ها را باز کرد

در آسمان نیلگون

شاد و سبک پرواز کرد

از جلوه‌ی پرواز او

گویی دل من باز شد

همراه او چشمان من

در گردش و پرواز شد

پرواز شادی‌بخش او

شادی به جانم باز داد

جان مرا در آسمان

همراه خود پرواز داد

بچه‌های جهان

محمود کیانوش