فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

گفتم تو همیشه ساده ای ؟ گفت بله(راشد انصاری)

راشد انصاری

گفتم تو همیشه ساده ای ؟ گفت بله

آهوی کنارجاده ای ؟ گفت بله

گفتم تو موافقی زن من باشی!

با سرعت فوقالعاده ای گفت بله

***

در سردی ماه دی لبو می چسبد

شب ها تشک و تخت و پتو می چسبد

از بهر تو ای عیال خوش باور لیک!

چون پیر شدی فقط هوو می چسبد