فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

گفتار اندر گردش روزگار

تو بـا خلق سهلی کن ای نیکبختکـه فـردا نـگـیرد خـدا بـر تـو سـخـتگــر از پــا درآیــد، نــمــانــد اســیـرکــه افــتــادگـان را بــود دســتــگـیـربـــه…

تو بـا خلق سهلی کن ای نیکبختکـه فـردا نـگـیرد خـدا بـر تـو سـخـت
گــر از پــا درآیــد، نــمــانــد اســیـرکــه افــتــادگـان را بــود دســتــگـیـر
بـــه آزار فــرمــان مــده بـــر رهــیکـه بـاشـد کـه افـتـد بـه فـرماندهی
چـو تـمکـین و جـاهت بـود بـر دواممـکـن زور بـر ضـعـف درویـش و عـام
که افتـد که بـا جـاه و تـمکین شودچـو بــیـدق کـه نـاگـاه فـرزیـن شـود
نـصـیـحــت شــنـو مـردم دور بــیـننـپــاشـنـد در هـیـچ دل تــخـم کـیـن
خــداونـد خــرمــن زیـان مـی کــنـدکه بر خوشه چین سرگران می کند
نترسد که نعمت به مسکین دهندوزان بــار غــم بــر دل ایـن نــهـنــد؟
بــسـا زرومـنـدا کـه افـتـاد سـخـتبــس افـتــاده را یـاوری کـرد بــخــت
دل زیـر دسـتـان نـبـایـد شـکـسـتمـبــادا کـه روزی شـوی زیـر دســت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج