فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

گفتار اندر پرهیز کردن از صحبت احداث

خــرابــت کــنــد شــاهـد خــانـه کــنبــــرو خـــانـــه آبــــاد گـــردان بــــه زننـشــایـد هـوس بــاخــتــن بــا گـلـیکــه هــر بـــامــدادش بــود …

خــرابــت کــنــد شــاهـد خــانـه کــنبــــرو خـــانـــه آبــــاد گـــردان بــــه زن
نـشــایـد هـوس بــاخــتــن بــا گـلـیکــه هــر بـــامــدادش بــود بــلــبــلــی
چو خود را به هر مجلسی شمع کردتــو دیـگــر چــو پــروانـه گــردش مـگـرد
زن خـــوب خـــوش خــوی آراســتـــهچــه مــانـد بــه نــادان نـو خــاســتــه؟
در او دم چــو غــنـچــه دمــی از وفــاکـه از خــنـده افــتــد چــو گـل در قـفــا
نـه چـون کـودک پـیـچ بـر پـیچ شـنـگکه چون مقل نتوان شکستن به سنگ
مبـین دل فـریبـش چـو حـور بـهشـتکزان روی دیگر چـو غـول اسـت زشـت
گـرش پــای بــوســی نـداردت پــاسورش خــاک بــاشــی نـدانـد ســپــاس
سـر از مغز و دسـت از درم کن تـهیچــو خــاطــر بــه فــرزنـد مــردم دهـی
مــکــن بــد بــه فــرزنـد مــردم نـگــاهکــه فــرزنــد خــویـشــت بــرآیـد تــبــاه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج