فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 اردیبهشت 1403

گفتار اندر نگه داشتن خاطر درویشان

مـهـا زورمـنـدی مــکــن بــا کــهـانکـه بـر یـک نـمـط مـی نـمـانـد جـهـانســر پــنـجــه نـاتــوان بــر مــپــیـچکـه گـر دسـت یـابـد بـرآیـی بـه هـیـچع…

مـهـا زورمـنـدی مــکــن بــا کــهـانکـه بـر یـک نـمـط مـی نـمـانـد جـهـان
ســر پــنـجــه نـاتــوان بــر مــپــیـچکـه گـر دسـت یـابـد بـرآیـی بـه هـیـچ
عـدو را بــکـوچــک نـبــایـد شـمـردکـه کـوه کـلـان دیـدم از ســنـگ خــرد
نـبـینی کـه چـون بـا هم آینـد مـورز شــیــران جــنــگــی بــرآرنــد شــور
نه موری که مویی کزان کمترستچـو پـر شـد ز زنجـیر مـحـکـمـتـرسـت
مـبـر گـفـتـمـت پـای مـردم ز جـایکـه عـاجــز شــوی گـر درآیـی ز پــای
دل دوسـتـان جـمع بـهتـر کـه گـنجخـزیـنـه تـهـی بــه کـه مـردم بـه رنـج
مــیــنــداز در پـــای کــار کــســـیکـه افـتـد که در پـایش افـتـی بـسـی
***
تــحــمـل کـن ای نـاتــوان از قــویکـــه روزی تـــوانـــاتـــر از وی شـــوی
بـه همـت بـرآر از سـتـیهنـده شـورکــه بــازوی هـمـت بــه از دســت زور
لـب خـشـک مظـلـوم را گـو بـخـندکــه دنـدان ظــالـم بــخــواهـنـد کــنـد
***
بـه بـانگ دهل خواجه بـیدار گشتچه داند شب پـاسبـان چون گذشت؟
خــورد کـاروانـی غـم بــار خــویـشنـسـوزد دلـش بــر خــر پــشـت ریـش
گـرفـتـم کـز افـتــادگـان نـیـسـتـیچـو افـتــاده بــیـنـی چـرا نـیـسـتــی؟
بـراینت بـگـویم یکـی سـرگـذشـتکه سستی بود زین سخن درگذشت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج