فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

گفتار اندر صنع باری عز اسمه در ترکیب خلقت انسان

بـبـین تـا یک انـگـشـت از چـنـد بـنـدبــه صــنـع الـهـی بــه هـم درفــگــنـدپـس آشـفـتـگـی بــاشـد و ابـلـهـیکـه انگـشـت بـر حـرف صـنـعـش نهیتأمــل کـ…

بـبـین تـا یک انـگـشـت از چـنـد بـنـدبــه صــنـع الـهـی بــه هـم درفــگــنـد
پـس آشـفـتـگـی بــاشـد و ابـلـهـیکـه انگـشـت بـر حـرف صـنـعـش نهی
تأمــل کـــن از بـــهــر رفـــتـــار مــردکه چـند استـخوان پـی زد و وصل کرد
کـه بـی گـردش کـعـب و زانـو و پـاینـشــایـد قــدم بــر گــرفــتــن ز جــای
ازان سجـده بـر آدمی سخت نیستکه در صلب او مهره یک لخـت نیسـت
دو صد مهره در یکدگر ساخـتـه ستکه گل مهره ای چون تو پرداخته ست
رگت بر تن است ای پسندیده خویزمینی در او سـیصـد و شـصـت جـوی
بــصـر در سـر و فـکـر و رای و تـمـیـزجــوارح بــه دل، دل بــه دانـش عــزیـز
بــهـایـم بــه روی انـدر افـتــاده خـوارتــو هـمـچــون الـف بــر قـدمـهـا سـوار
نگـون کـرده ایشـان سـر از بـهر خـورتـو آری بــه عـزت خـورش پــیـش سـر
نــزیـبــد تــو را بــا چــنـیـن ســروریکـه ســر جــز بــه طـاعـت فـرود آوری
بــه انـعــام خــود دانـه دادت نـه کـاهنــکــردت چــو انــعــام ســر در گــیــاه
ولــیــکــن بــدیـن صــورت دلــپــذیــرفـرفـتــه مـشــو، ســیـرت خــوب گـیـر
ره راســت بــایـد نـه بــالـای راسـتکه کافر هم از روی صورت چـو ماست
خــردمـنـد طـبــعـان مـنـت شــنـاسبــدوزنـد نـعــمـت بــه مـیـخ ســپــاس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج