فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

گفتار اندر سماع اهل دل و تقریر حق و باطل آن

اگـر مـرد عـشــقـی کـم خــویـش گـیـروگـــرنــه ره عـــافـــیــت پـــیــش گــیــرمـتــرس از مـحــبــت کـه خـاکـت کـنـدکـه بــاقــی شــوی گـر هـلـاکــت …

اگـر مـرد عـشــقـی کـم خــویـش گـیـروگـــرنــه ره عـــافـــیــت پـــیــش گــیــر
مـتــرس از مـحــبــت کـه خـاکـت کـنـدکـه بــاقــی شــوی گـر هـلـاکــت کـنـد
نــرویــد نـــبـــات از حـــبـــوب درســـتمـگــر حــال بــروی بــگــردد نـخــســت
تـــو را بـــا حـــق آن آشــنــایــی دهــدکـه از دسـت خــویـشـت رهـایـی دهـد
کـه تـا بـا خـودی در خـودت راه نیسـتوز این نکـتـه جـز بـی خـود آگاه نیسـت
نــه مــطـــرب کــه آواز پـــای ســـتـــورسـماع اسـت اگر عـشـق داری و شـور
مــگــس پــیـش شــوریـده دل پــر نــزدکـه او چـون مـگـس دسـت بـر سـر نـزد
نـه بــم دانـد آشـفـتـه سـامـان نـه زیـربـــه آواز مـــرغـــی بـــنــالـــد فـــقـــیــر
سـرایـنـده خـود مـی نـگـردد خــمـوشولـیـکـن نـه هـر وقــت بــازســت گـوش
چـو شـوریـدگـان مـی پـرسـتـی کـنـنـدبـــر آواز دولـــاب مــســـتـــی کـــنــنــد
بــــه چــــرخ انـــدر آیـــنـــد دولـــاب وارچـــو دولــاب بـــر خـــود بـــگــریــنــد زار
بــه تــسـلـیـم ســر در گـریـبــان بــرنـدچــو طــاقــت نــمــانــد گــریـبــان درنــد
مـکـن عـیب درویش مـدهـوش مـسـتکه غرق است از آن می زند پا و دست
نـگـویم سـمـاع ای بـرادر کـه چـیسـتمـگـر مـسـتـمـع را بـدانـم کـه کـیـسـت
گــر از بـــرج مــعـــنــی پـــرد طـــیــر اوفـــرشـــتـــه فـــرو مــانــد از ســـیــر او
وگــر مــرد لــهــوســت و بـــازی و لــاغقـــوی تـــر شـــود دیــوش انــدر دمـــاغ
چـه مرد سماع اسـت شهوت پـرست؟بـه آواز خـوش خـفتـه خـیزد، نه مسـت
پــریـشــان شـود گـل بــه بــاد ســحــرنـه هـیـزم کـه نـشـکـافـدش جــز تــبــر
جهان پر سماع است و مستی و شورولــیـکــن چــه بــیـنــد در آیـیـنــه کــور؟
نــبـــیــنــی شـــتـــر بـــر نــوای عــربکـه چــونـش بــه رقـص انـدر آرد طـرب؟
شـتــر را چــو شـور طـرب در سـرسـتاگـــر آدمــی را نــبـــاشـــد خـــرســـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج