فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

گفتار اندر سلامت گوشه نشینی و صبر بر ایذاء خلق

اگر در جهان از جهان رسته ای است،در از خلق بر خویشتن بسته ای استکـس از دسـت جــور زبــانـهـا نـرسـتاگر خـودنمای اسـت و گر حـق پـرسـتاگـر بــر پــری چــ…

اگر در جهان از جهان رسته ای است،در از خلق بر خویشتن بسته ای است
کـس از دسـت جــور زبــانـهـا نـرسـتاگر خـودنمای اسـت و گر حـق پـرسـت
اگـر بــر پــری چــون مـلـک ز آســمـانبـــه دامـــن در آویـــزدت بـــد گـــمـــان
بـه کوشش توان دجله را پـیش بـستنــشــایــد زبــان بــدانــدیــش بــســت
فـــراهــم نــشـــیــنــنــد تـــردامــنــانکه این زهد خـشک است و آن دام نان
تــو روی از پــرسـتــیـدن حــق مـپــیـچبــهـل تــا نـگـیـرنـد خــلـقـت بــه هـیـچ
چــو راضـی شـد از بــنـده یـزدان پــاکگـر ایـنـهـا نـگـردنـد راضـی چــه بــاک؟
بـد اندیش خـلـق از حـق آگـاه نیسـتز غـوغـای خـلقش بـه حـق راه نیسـت
ازان ره بـــه جـــایــی نـــیـــاورده انـــدکــه اول قــدم پـــی غــلــط کــرده انــد
دو کـس بــر حـدیـثـی گـمـارنـد گـوشاز ایـن تـا بــدان، ز اهـرمـن تـا سـروش
یـکــی پــنــد گــیـرد دگــر نــاپــســنـدنــپـــردازد از حــرف گــیــری بـــه پــنــد
فــرومــانــده در کــنــج تــاریــک جــایچــه دریـابــد از جــام گــیـتــی نـمـای؟
مــپــنــدار اگــر شــیـر و گــر روبــهــیکــز ایـنـان بــه مـردی و حــلـیـت رهـی
اگــر کــنـج خــلــوت گــزیـنـد کــســیکــه پــروای صــحــبــت نـدارد بــســی
مـذمـت کـننـدش کـه زرق اسـت و ریوز مــردم چــنـان مــی گــریـزد کــه دیـو
وگــر خــنــده روی اســت و آمــیـزگــارعــفــیـفــش نــدانــنــد و پــرهــیــزگــار
غـنـی را بـه غـیـبـت بـکـاونـد پـوسـتکه فرعـون اگر هسـت در عـالم اوسـت
وگــر بــیــنــوایـی بــگــریــد بــه ســوزنـگـون بــخــت خــوانـنـدش و تــیـره روز
وگــــر کــــامـــرانـــی در آیـــد ز پــــایغــنـیـمـت شــمـارنـد و فـضــل خــدای
که تـا چـند از این جـاه و گردن کشی؟خــوشــی را بــود در قـفـا نـاخــوشــی
و گـر تــنـگــدســتــی تــنـک مـایـه ایســعــادت بــلــنــدش کــنــد پــایــه ای
بــخـایـنـدش از کـیـنـه دنـدان بــه زهـرکـه دون پـرورسـت ایـن فـرومـایـه دهـر
چـو بـینـنـد کـاری بـه دسـتـت درسـتحــریـصـت شــمـارنـد و دنـیـا پــرســت
وگــر دســـت هــمــت بـــداری ز کـــارگـدا پـیـشـه خـوانـنـدت و پــخـتـه خـوار
اگــر نــاطــقــی طــبـــل پـــر یــاوه ایوگــر خــامـشــی نـقــش گــرمــاوه ای
تــحــمــل کــنــان را نــخــوانـنــد مــردکــه بــیـچــاره از بــیـم ســر بــرنــکــرد
وگـر در سـرش هول و مردانگی اسـتگریزند از او کاین چـه دیوانگی اسـت؟!
تـعـنت کـنندش گر اندک خـوری اسـتکـه مـالـش مـگـر روزی دیـگـری اســت
وگـر نـغــز و پــاکـیـزه بــاشــد خــورششـکـم بــنـده خــوانـنـد و تــن پــرورش
وگـــر بـــی تـــکـــلـــف زیــد مـــالـــدارکــه زیـنـت بــر اهـل تــمـیـزســت عــار
زبــان در نـهـنـدش بــه ایـذا چــو تــیـغکــه بـــدبـــخــت زر دارد از خــود دریــغ
و گــر کــاخ و ایــوان مــنــقــش کــنــدتــن خـویـش را کـسـوتـی خـوش کـنـد
بــه جــان آیـد از طــعـنـه بــر وی زنـانکـه خـود را بــیـاراسـت هـمـچـون زنـان
اگــر پــارســایــی ســیــاحــت نــکــردســفــر کــردگــانـش نــخــوانـنــد مــرد
کــه نــارفــتـــه بـــیــرون ز آغــوش زنکــدامــش هـنـر بــاشــد و رای و فــن؟
جــهـانــدیـده را هـم بــدرنـد پــوســتکه سرگشتـه بـخـت بـرگشتـه اوسـت
گــرش حــظ از اقــبــال بــودی و بــهــرزمـانـه نـرانـدی ز شــهـرش بــه شـهـر
غــرب را نـکـوهـش کـنـد خــرده بــیـنکه می رنجـد از خـفـت و خـیزش زمین
وگــر زن کـــنــد گــویــد از دســـت دلبــه گـردن در افـتــاد چـون خـر بــه گـل
نــه از جـــور مــردم رهــد زشــت روینــه شــاهــد ز نــامــردم زشــت گــوی
گـرت بــرکــنـد خــشــم روزی ز جــایســراســیـمـه خــوانـنـدت و تــیـره رای
وگــر بـــرد بـــاری کــنــی از کــســـیبـــگــویــنــد غـــیــرت نــدارد بـــســـی
ســخــی را بــه انــدرز گــویــنــد بــسکـه فـردا دو دسـتـت بـود پـیـش و پـس
وگـر قـانـع و خــویـشــتــن دار گـشـتبـه تـشـنـیـع خـلـقـی گـرفـتـار گـشـت
که همچون پـدر خواهد این سفله مردکـه نـعـمـت رهـا کـرد و حـسـرت بـبـرد
کـه یارد بـه کـنج سـلـامت نشـسـت؟کـه پـیغـمـبـر از خـبـث ایشـان نـرسـت
خــدا را کـه مـانـنـد و انـبــاز و جــفــتندارد، شـنیدی کـه تـرسـا چـه گـفـت؟
رهـایـی نـیـابــد کـس از دســت کـسگـرفــتــار را چــاره صــبــرســت و بــس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج