فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

گفتار اندر بی وفائی دنیا

جهان ای پسر ملک جاوید نیستز دنـیـا وفـاداری امـیـد نـیـسـتنه بـر بـاد رفتـی سـحـرگاه و شامسـریر سـلیمان عـلیه السـلام؟بـه آخـر نـدیدی کـه بـر بـاد رفـ…

جهان ای پسر ملک جاوید نیستز دنـیـا وفـاداری امـیـد نـیـسـت
نه بـر بـاد رفتـی سـحـرگاه و شامسـریر سـلیمان عـلیه السـلام؟
بـه آخـر نـدیدی کـه بـر بـاد رفـت؟خنک آن که با دانش و داد رفت
کسـی زین میان گوی دولت ربـودکـه در بـند آسـایش خـلـق بـود
بــکـار آمـد آنـهـا کـه بــرداشـتــنـدنـه گـرد آوریدنـد و بـگـذاشـتـنـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج