فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 12 اسفند 1402

گر باز دگرباره ببینم مگر اورا

گــر بــاز دگــربــاره بــبــیـنـم مــگــر اورادارم ز ســر شـادی بــر فـرق ســر او رابـا من چـو سـخـن گوید جـز تـلخ نگویدتلخ از چه سبب گوید چندین شکر …

گــر بــاز دگــربــاره بــبــیـنـم مــگــر اورادارم ز ســر شـادی بــر فـرق ســر او را
بـا من چـو سـخـن گوید جـز تـلخ نگویدتلخ از چه سبب گوید چندین شکر او را
سوگند خـورم من بـه خـدا و بـه سر اوکـاندر دو جـهان دوسـت ندارم مگر او را
چـندان کـه رسـانید بـلـاها بـه سـر منیارب مرسـان هیچ بـلـایی بـه سـر او را
هر شب ز بر شام همی تا به سحرگهرخـسـاره کـنم سـرخ ز خـون جـگـر او را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج