فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

گر آن مه در نظر بودی چه بودی

گـر آن مه در نظـر بـودی چـه بـودیورش بـر ما گـذر بـودی چـه بـودیمرا کز بـیخودی از خود خـبـر نیستگر او را این خبـر بـودی چـه بـودیاگـر چــون آن پــری پ…

گـر آن مه در نظـر بـودی چـه بـودیورش بـر ما گـذر بـودی چـه بـودی
مرا کز بـیخودی از خود خـبـر نیستگر او را این خبـر بـودی چـه بـودی
اگـر چــون آن پــری پــیـکـر در آفـاقپــری روی دگـر بــودی چـه بــودی
بـدینسان کز نظر یکدم جـدا نیستگرش بـا ما نظـر بـودی چـه بـودی
مـرا گـویـنـد درمـان تــو صـبــرســتدریـغـا صـبــر گـر بـودی چـه بـودی
روانـم در شـب هـجــران بــفـرسـودگر آنشب را سحر بودی چه بودی
مرا چون با سر زلفت سری هستگـرم پـروای سـر بـودی چـه بـودی
چـو بــر بــام تــو بــاشـد مـرغ را راهمرا گـر بـال و پـر بـودی چـه بـودی
ز خــواجــو سـیـم و زر داری تــمـنـاگر او را سیم و زر بـودی چه بودی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج