فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

گرچه آن طفل سه ساله تاب در پیکر نداشت/ژولیده نیشابوری

گرچه آن طفل سه ساله تاب در پیکر نداشت/ژولیده نیشابوری

گرچه آن طفل سه ساله تاب در پیکر نداشت
تاب سیلی داشت تاب دیدن آن سر نداشت
تا سرخونین بابا را در آغوشش گرفت
بر لب او لب نهاد و از لبش لب برنداشت