فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

کشتن بهرام اژدها را و گنج یافتن

روزی از روضــه بــهــشــتــی خــویـشکـرد بـر مـی روانه کـشـتـی خـویشبــاده ای چــنــد خــورد ســردســتــیسـوی صـحـرا شـد از سـرمـسـتــیبــه شــکــار ا…

روزی از روضــه بــهــشــتــی خــویـشکـرد بـر مـی روانه کـشـتـی خـویش
بــاده ای چــنــد خــورد ســردســتــیسـوی صـحـرا شـد از سـرمـسـتــی
بــه شــکــار افــکـنـی گـشــاد کـمـنـداز پـــی گـــور کـــنــد گــوری چـــنــد
از بـــســی گــور کــو بـــه زور گــرفــتهمه دشـت اسـتـخـوان گـور گـرفـت
آخـــــرالـــــامــــر مــــادیــــان گـــــوریآمــد افــکــنــد در جـــهــان شـــوری
پـــیــکــری چـــون خـــیــال روحـــانــیتــازه روئی گــشــاده پـــیــشــانــی
پــشــت مـالـیـده ای چــو شــوشـه زرشـکـم انـدوده ای بـه شـیر و شـکـر
خــط مـشـکـیـن کـشـیـده سـر تــا دمخــال بــر خــال از سـر بــن تــا سـم
درکــــشــــیـــده بــــه جــــای زنـــاریبـــرقـــعـــی از پـــرنــد گـــلـــنـــاری
گــوی بـــرده زهــم تــکــان طــلــلــشبـرده گـوی از هـمـه تـنـش کـفـلـش
آتــشــی کــرده بـــا گــیــاخــویــشــیگــلــرخـــی در پـــلــاس درویــشــی
سـاق چــون تــیـر غـازیـان بــه قـیـاسگـوش خـنجـر کـشـیده چـون الماس
ســیـنـه ای فــارغ از گــریـوه ای دوشگــردنــی ایــمــن از کـــنــاره گــوش
ســیــرم پـــشــتــش از ادیــم ســیــاهمــانـده زیـن کــوهـه را مــیـان دو راه
عــطــف کـیـمـخــتــش از ســواد ادیـمیــافــت آنــچ از ســواد یـابــد ســیـم
پــهــلــو از پــیــه و گــردن از خــون پــرایــن بـــرنــج از عـــقــیــق و آن از در
خـــز حـــمـــری تـــنــیــده بـــر تـــن اوخــــــــــون او در دوال گــــــــــردن او
رگ آن خــــــون بــــــر او دوال انــــــدازراســت چــون زنــگــی دوالــک بـــاز
کــفــلــی بـــا دمــش بـــه دم ســازیگـردنـی بــا سـمـش بــه ســربــازی
گــور بــهــرام دیــد و جــســت بــه زوررفـــت بـــهـــرام گـــور از پـــی گـــور
گــوری الــحــق دونــده بـــود و جـــوانگـور گـیـران پـسـش چـو شـیـر دوان
ز اول روز تــــــــا بــــــــه گــــــــاه زوالگــور مــی رفــت و شــیـر در دنـبــال
شــاه از آن گــور بــر نـتــافــت ســتــورچــون تــوان تــافــتــن عــنـان از گـور
گـــور از پـــیــش و گــورخـــان از پـــسگــور و بــهــرام گــور و دیــگــر کــس
تــا بـــه غــاری رســیــد دور از دشــتکــه بـــرو پـــای آدمــی نــگــذشــت
چــون درآمــد شــکــار زن بــه شــکــاراژدهــا خـــفــتـــه دیــد بـــر در غـــار
کــوهــی از قــیــر پــیــچ پــیــچ شــدهبــر شـکـار افـکـنـی بــســیـچ شـده
آتــشــی چــون ســیـاه دود بــه رنــگکـــاورد ســـر بـــرون ز دود آهــنـــگ
چـون درخـتـی در او نـه بــار و نـه بـرگمــالــک دوزخ و مــیــانــجـــی مــرگ
دهـــنــــی چــــون دهـــانــــه غــــاریجــز هـلـاکـش نـه در جــهـان کــاری
بـــچـــه گـــور خـــورده ســـیــر شـــدهبــه شــکــار افــکــنـی دلــیـر شــده
شــه چــو بـــر رهــگــذر بـــلــا را دیــداژدهـــا شــــد کــــه اژدهـــا را دیـــد
غـــم گـــور از نـــشـــاط گـــورش بـــرددســت بــرران نـهـاد و پــای فـشـرد
در تـعـجـب کـه این چـه نخـجـیر اسـتو ایــدر آوردنــم چــه تــدبــیـر اســت
شــد یـقــیـنــش کــه گــور غــمــدیـدههــســت ازان اژدهــا ســتــمــدیـده
خـــوانـــد شـــه را کـــه دادگـــر دانـــدکــز ســتــمــگــاره داد بـــســتــانــد
گـفـت اگـر گـویـم اژدهـاســت نـه گـورزیـن خــیـانـت خــجــل شـوم در گـور
مــــن و انــــصـــــاف گـــــور و دادن دادبـاک جـان نـیـسـت هـرچـه بـادا بـاد
از مـــیــان دو شـــاخـــهــای خـــدنــگجــســت مــقــراضــه فــراخ آهـنــگ
در کـــمـــان ســـپـــیـــد تـــوز نـــهـــادبــر ســیـاه اژدهـا کــمــیـن گــشــاد
اژدهــــا دیــــده بـــــاز کــــرده فـــــراخکآمـد از شـسـت شـاه تـیر دو شـاخ
هردو چشمه در آن دو چشم نشستراه بــیـنــش بــرآفــریـنــش بــســت
بـــدو نــوک ســنــان ســفــتـــه شــاهسـفـتـه شـد چـشـم اژدهای سـیاه
چـونـکـه مـیـدان بــر اژدهـا شـد تــنـگشــه درآمــد بــه اژدهـا چــو نـهـنـگ
نــاچــخــی رانــد بـــر گــلــوش دلــیــرچــون بــر انـدام گـور پــنـجــه شــیـر
اژدهـــــا را دریـــــد کـــــام و گـــــلـــــونـاچـخ هشـت مـشـت شـش پـهلـو
بـــانــگــی از اژدهــا بــرآمــد ســخــتدر سـر افـتــاد چـون سـتــون درخـت
شـه نـتـرسـید از آن شـکـنج و شـکـوهابـــرکــی تـــرســـد از گــریــوه کــوه
ســر بـــه آهــن بـــریــد از اهــریــمــنکـشـتـه و سـر بــریـده بــه دشـمـن
از دمـش بــرشــکـافــت تــا بــه دمـشبــچــه گــور یــافــت در شــکــمــش
بـیـگـمـان شـد کـه گـور کـیـن انـدیـشخواندش از بهر کینه خواهی خویش
چــنـبــری کـرد پــیـش یـزدان پــشــتکـاژدها کـشـت و اژدهاش نـکـشـت
خــواســت تـــا پـــای بـــر ســتـــور آردرخــــش در صــــیـــدگــــاه گـــور آرد
گـــور چــــون شــــاه را نـــدیـــد قـــرارآمـــد از دور و در خـــزیـــد بـــه غـــار
شـــه دگـــربـــاره در گـــرفـــتـــن گــورشــد در آن غــار تــنـگــنــای بــه زور
چـون قدر مایه شد بـه سـخـتـی و رنجیافـت گنجـی و بـر فـروخـت چـو گنج
خــســروانــی نــهــاده چــنــدیـن خــمچــون پــری روی بــســتــه از مــردم
گــورخـــان را چـــو گــور در خـــم کــردرفـت از آن گـورخــانـه پــی گـم کـرد
شـه چـو بـر قـفـل گـنـج یـافـت کـلـیـدو اژدهــا را ز گــنــج خـــانــه بـــریــد
آمـــد از تــــنـــگــــنـــای غــــار بــــرونگــشــت جــویـای راه و راهــنــمــون
ســاعـتــی بــود و خــاصـگـان ســپــاهبـــه طــلــب آمــدنــد از پـــی شـــاه
چــون یـکـایـک بــه شـاه پــیـوسـتــنـدگـرد بــر گـرد شـاه صـف بــســتــنـد
شـــاه فـــرمـــود تـــا کـــمـــر بـــنــدانهــم دلــیــران و هــم تــنــومــنــدان
راه در گـــنـــجــــدان غــــار کــــنـــنـــدگــنــج بــیـرون بــرنــد و بــار کــنـنــد
ســیـصـد اشــتــر ز بــخــتــیـان جــوانشـــد روانـــه بـــه زیــر گـــنـــج روان
شـه کـه بــا خــود حــسـاب گـور کـنـدو اژدهـــا را اســــیـــر گــــورکــــنـــد
لــاجــرم عــاقــبـــت بـــه پــا رنــجــشهم سـلـامـت دهنـد و هم گـنـجـش
چــون بـــه قــصــر خــورنــق آمــد بـــازگــنــج پــرداز شــد بــنــوش و بــنــاز
ده شـتــر بــار از آن بــه حـضـرت شـاهارمـــغـــانـــی روانـــه کـــرد بــــه راه
ده دیــگـــر بـــه مـــنـــذر و پـــســـرشداد بــــــا آن طـــــرایـــــف دگـــــرش
صـرف کـرد آن هـمـه بــه بــی خـوفـیفــارغ از مـشــرفــان و مـســتــوفـی
ویـن چـنـین چـنـد گـنـج خـانـه گـشـادبــه عـزیـزی سـتــد بــه خــواری داد
گــفــت مــنــذر کــه نـقــش بــنــد آیـدبــــاز نـــقـــشـــی ز نـــوبــــر آرایـــد
نـقــش بــنـد آمـد و قــلــم بــرداشــتصــورت شــاه و اژدهـا بــنـگــاشــت
هـرچــه کـردی بــدیـن صــفـت بــهـرامبـــر خــورنــق نــگــاشــتــی رســام

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج