کسی همپای محمل همره اوست — کسی چون ماه کامل همره اوست
که گفته در سفر تنهاست زینب ؟ — سری منزل به منزل همره اوست .