کسی دلواپس گلهای سیب است
چقدر آن پیر آوازش غریب است
چه حسی آسمانی دارد او کیست؟
حبیب ابن حبیب ابن حبیب است