فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

کجا باز آید آن مرغی که با من همقفس بودی

کجـا بـاز آید آن مرغـی که بـا من همقفس بـودیگـهی فـریاد خـوان گـشـتـی گـهم فـریاد رس بـودیاز آن تـرسـم کـه صـیادی بـمـکـرش صـید گـردانـدکــه او پــروا…

کجـا بـاز آید آن مرغـی که بـا من همقفس بـودیگـهی فـریاد خـوان گـشـتـی گـهم فـریاد رس بـودی
از آن تـرسـم کـه صـیادی بـمـکـرش صـید گـردانـدکــه او پــرواز نــتــوانــد کــه دائم در قــفــس بــودی
نـمـی دانـم کـه بـر بـرج کـه امـشـب آشـیان داردبـــدام آوردمــی او را مــرا گــر زانــکــه کــس بــودی
چنان سرمست می گشتم ز آوازش که در شبهاکـه یـاد آوری از شـحـنـه کـرا بـیم از عـسـس بـودی
چـه مـرغـی بـلـبـل آوازی چـه بـلـبـل بــاز پـروازیکه این عنقای زرین بـال پـیشش چـون مگس بـودی
بـگـویم روشـنت ماهی سـریر حـسـن را شـاهیکه سرو ار راست می خواهی بر بالاش خس بودی
بـجـان گـر دسـتـرس بـودی اسـیر قـید مـحـنت راروان در پـای شـبـرنگـش فـشـانـدن یکـنفـس بـودی
دریــن وادی چــه بــه بــودی ز آه و نــالــه و زاریاگـر خـورشـیـد هـودج را غـم از بــانـگ جـرس بـودی
گـلـندامی طـلـب خـواجـو کـه در خـلـوتـگـه رامیناگـر هـرگـز نـبــودی گـل جــمـال ویـس بــس بــودی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج