فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

کتاب خوب،عباس یمینی شریف

کتاب خوب

کتاب خوب
من یار مهربانم
دانا و خوش بیانم

گویم سخن فراوان
با آنکه بی زبانم

پَنَدت دهم فراوان
من یار پند دانم

من دوستی هنرمند
با سود و بی زیانم

از من مباش غافل
من یار مهربانم

عباس یمینی شریف