فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

چند غزل، شفیعی کدکنی

برای نمایش بهتر اشعار گوشی خود را در حالت افقی قرار دهید