فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

چو چشم مست تو با خواب می کند بازی

چو چـشم مست تـو بـا خواب می کند بـازیدو چشم من همه بـا آب می کند بـازیچنین که غمزه شوخ تو مست و مخمورستچـرا بـگـوشـه مـحـراب مـی کـنـد بــازیبـــبـــی…

چو چـشم مست تـو بـا خواب می کند بـازیدو چشم من همه بـا آب می کند بـازی
چنین که غمزه شوخ تو مست و مخمورستچـرا بـگـوشـه مـحـراب مـی کـنـد بــازی
بـــبـــیــن کــه آهــوی روبـــاه بـــاز صــیــادتچـگـونه بـا دل اصـحـاب مـی کـنـد بـازی
چـو خون چـشم من آمد بـجـوش از آنرویستکه بـا سرشک چـو عناب می کند بـازی
ز زیـر پــهـلــوی پــر خــار مــن چــه غــم داردکسی که بر سر سنجاب می کند بازی
بــیـا کــه زلــف رســن بــاز هــنــدو آســایـتشـبـی دراز بـمـهـتـاب مـی کـنـد بــازی
دلـم ز بــیـخــردی هـمـچــو طــفــل بــازیـگــربـدان کـمـند رسـن تـاب مـی کـند بـازی
تـفرجـیسـت که شب بـاز طره ات همه شببـنـور شـمـع جـهانـتـاب مـی کـنـد بـازی
عـجــب ز مـردم بــحــریـن دیـده ات خــواجــوکـه در مـیـانـه غـرقـاب مـی کـنـد بــازی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج