فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

چو در نظر نبود روی دوستان ما را

چــو در نـظــر نــبــود روی دوســتــان مــا رابـه هیچ رو نبـود مـیل بـوسـتـان مـا رارقـیب گـومفـشـان آسـتـین کـه تـا در مـرگبـه آسـتـین نکـند دور از آ…

چــو در نـظــر نــبــود روی دوســتــان مــا رابـه هیچ رو نبـود مـیل بـوسـتـان مـا را
رقـیب گـومفـشـان آسـتـین کـه تـا در مـرگبـه آسـتـین نکـند دور از آسـتـان مـا را
به جان دوست که هم در نفس بر افشانیماگر چـنانکه کند امتـحان بـه جـان ما را
چـه مهره بـاخـت ندانم سپـهر دشمن خویکه دور کرد بـدسـتـان ز دوستـان ما را
بــه بــیـوفــائی دور زمــان یــقــیـن بــودیــمولـی نـبــود فــراق تــودر گـمـان مـا را
چـو شـد مواصـلـت و قـرب مـعـنوی حـاصـلچـه غـم ز مدت هجـران بـیکـران مـا را
گـهـی کـه تـیغ اجـل بـگـسـلـد عـلـاقـه روحبـود تـعـلـق دل بـا تـو همـچـنـان مـا را
اگر چـنان که ز ما سیل خـون بـخواهی راندروا بــود بــه جــدائی ز در مـران مــا را
وگــر حــکــایـت دل بــا تــو شــرح بــایـد دادگمان مبـر کـه بـود حـاجـت زبـان ما را
شـدیم همچـو میانت نحـیف و نتـوان گـفـتکه نیست با کمرت هیچ در میان ما را
گهی کز آن لب شیرین سـخـن کند خـواجـوز نوش نـاب لـبـالـب شـود دهان مـا را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج