فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

چو از زلف شب بازشد تابها

چــو از زلـف شــب بــازشـد تــابــهـافـرو مـرد قـنـدیل مـحـرابـهـاسپـیده دم، از بـیم سرمای سخـتبـپـوشید بـر کوه سـنجـابـهابــه مـیـخــوارگـان ســاقــی…

چــو از زلـف شــب بــازشـد تــابــهـافـرو مـرد قـنـدیل مـحـرابـهـا
سپـیده دم، از بـیم سرمای سخـتبـپـوشید بـر کوه سـنجـابـها
بــه مـیـخــوارگـان ســاقــی آواز دادفکنده بـه زلف اندرون تـابـها
به بانگ نخستین از آن خواب خوشبجستیم چون گو ز طبطابها
عــصـــیــر جـــوانــه هــنــوز از قــدحهمی زد بـتـعـجـیل پـرتـابـها
از آواز مــا خــفــتــه هـمـســایـگــانبـی آرام گشتـند در خـوابـها
بـــرافــتــاد بــر طــرف دیــوار و بـــامز بــگـمـازهـا نـور مـهـتـابـهـا
مــنـجــم بــه بــام آمــد از نـور مــیگـرفـت ارتـفـاع سـطـرلـابـها
ابـر زیـر و بـم شـعـر اعـشـی قـیسهمی زد زننده بـه مضـرابـها
و کـــاس شـــربـــت عـــلـــی لـــذةو اخـری تـداویت مـنـهـا بـها
لــکــی یـعــلــم الــنـاس انـی امــرواخـذت المعیشـت من بـابـها

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج