فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

چوپونه كجاست؟،شكوه قاسم نیا

چوپونه كجاست؟

چوپان

چوپونه كجاست؟
تو صحراست
مواظب گله هاست

گله باید چرا كنه
بع وبع و بع صدا كنه
یونجه و شبدر بخوره
علفهای تر بخوره

چوپون باید زرنگ باشه
قوی و اهل جنگ باشه

جنگ با كی؟ با گرگ ها
صدآفرین ماشالله.

شاعر : شكوه قاسم نیا