فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

چون پیکر مطبوعت در معنی زیبائی

چـون پـیکـر مـطـبـوعـت در معـنی زیبـائیصـورت نتـوان بـسـتـن نقشـی بـدلارائیبـا نرگـس مـخـمورت بـیمسـت ز بـیمـاریبـا زلف چـلیپـایت تـرسسـت ز تـرسـائیمـ…

چـون پـیکـر مـطـبـوعـت در معـنی زیبـائیصـورت نتـوان بـسـتـن نقشـی بـدلارائی
بـا نرگـس مـخـمورت بـیمسـت ز بـیمـاریبـا زلف چـلیپـایت تـرسسـت ز تـرسـائی
مـجــنـون سـر زلـفـت لـیـلـی بــدلـاویـزیفرهاد لب لعلت شـیرین بـه شـکر خـائی
چـون سرو سهی می کرد از قد تـو آزادیمی داد بـصد دسـتـش بـالای تـو بـالائی
آنـرا کـه بـود در سـر سـودای سـر زلـفـتگردد چو سر زلفت سرگشته و سودائی
گـفـتـم کـه بــدانـائی از قـیـد تـو بـگـریـزملیکن بـشـد از دسـتـم سـرشـتـه دانائی
زان مـردمـک چـشـمم بـی اشـک نیارامـدکــارام نـمــی بــاشــد در مــردم دریـائی
در مذهب مشـتـاقـان ننگـسـت نکـونامیدر دیـن وفـاداران کـفـرسـت شـکـیـبـائی
از لعل روان بخشت خواجو چو سخن راندظاهر شود از نطقش اعجـاز مسـیحـائی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج