فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

چون نیست ما را با او وصالی

چــون نـیـسـت مـا را بــا او وصـالـیکـاجـی بـکـویـش بـودی مـجـالـیزیـن بــه چــه بــایــد مــا را کــه آیــداز خــاک کــویـش بــاد شــمـالـیهمچـون هلـ…

چــون نـیـسـت مـا را بــا او وصـالـیکـاجـی بـکـویـش بـودی مـجـالـی
زیـن بــه چــه بــایــد مــا را کــه آیــداز خــاک کــویـش بــاد شــمـالـی
همچـون هلـالـی گـشـتـم چـو دیدمبـر طرف خورشید مشکین هلالی
جــانـم ز جــانــان ســر بــر نــتــابــدکـز جـان نـبــاشـد تــن را مـلـالـی
از شـوق لعـلش دل شـد چـو میمیوز عشق زلفش قد شد چو دالی
در چــنـگ زلـفــش دل پــای بــنـدیبـر خـاک کـویـش جـان پـایـمـالـی
دانـی کــه چــونـم دور از جــمـالـشاز مــویـه مــوئی وز نــالــه نـالــی
هـر شـب خـیـالـش آیـد بـه پـیـشـمشـخـص ضـعـیفـم بـینـد خـیـالـی
آنـکـس چــه دانـد حــال ضــعــیـفـانکـو را نـبــودســت یـکـروز حــالـی
می رفت خواجو با خویش می گفتکـان شـد کـه بـا او بـودت وصـالی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج